Sötétzöld - RGB: 12,50,34 #0C3222 CMYK: 90,50,80,68
Világoszöld - RGB: 197,210,192 #C5D2C0 CMYK: 28,10,28,0
Sárga - RGB:222,218,177 #DEDAB1 CMYK: 17,10,37,0
Barna - RGB: 140,110,100 #8C6E64 CMYK: 40,55,55,15

Mezőhegyes

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály közleménye

A Békés Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály (továbbiakban: Hatóság) élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva ékéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, települések teljes közigazgatási területére vonatkozóan, valamint a mellékelt térképen jelölt kitörési pontok körül 10 km sugarú körben érintett Békésszentandrás, Csabacsűd, Csorvás, Gádoros,Gerendás, Kardos, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagyszénás, Örménykút, Szarvas, Végegyháza települések tekintetében a körrel jelzett területek által érintett közigazgatásiterületekre vonatkozóan 2024. április 22. nap kezdettel magas pathogenitású madárinfluenza fertőző állatbetegség megállapítása miatt kibővített felügyeleti (megfigyelési) körzetet rendelek el.

Teljes dokumentum
KÖZLEMÉNY
A Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

A Békéscsabai Tankerületi Központ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése, valamint A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen közleményben teszi közzé az általános iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

A 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. § alapján a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratás időpontjai:

2024. április 18. (csütörtök) és 2024. április 19. (péntek)

Az Nkt. 50. § (7) bekezdése szerint tanköteles tanulókat az első évfolyamra a jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni.

A tankötelessé váló gyermeket a fent megjelölt időpontban a szülő köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító vagy választott iskola első évfolyamára.

Az Nkt. 50. § (1) bekezdése és az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőt.

A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37. § (2) és (3) b) bekezdése alapján a szülő a gyermek érdekében eljárást indíthat a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő az EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése értelmében köteles gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).

Bölcsődei gondozási térítési díj meghatározása
20/2024. (II. 28.) Kt. sz. határozat

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a bölcsődei intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban, azaz nulla forintban határozza meg.

Pap István Tibor
polgármester

Óvodai beiratkozás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény ( Nkt.) 83.§. (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A Nkt. 49.§ (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A törvény 8.§. (1)bek. a) pontja szerint az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel.

Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életéve a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden Mezőhegyesi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A törvényi rendelkezés értelmében, a gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül értesíteni az Oktatási Hivatalt, és az Általános Művelődési Központ Intézményvezetőjét.

A szülő kérelmére -a gyermek érdekét szem előtt tartva-, annak az év augusztus 31 napjáig, amelyben a gyermeke a negyedik életévét betölti, a Békés Vármegye Mezőkovácsházi Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha ezt a gyermek családi körülménye indokolja.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§. (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásra április 20 – és május 20 között kerül sor.

Mezőhegyesen a József Attila Általános Művelődési Központ esetében az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint lesz:

2024. április 23.-án kedden 8,00 órától-16,00 óráig

2024. április 24.-én szerdán 8,00 órától-16,00 óráig.

Helye: Általános Művelődési Központ Igazgatósági Iroda Mezőhegyes, Béke park 1.

Az óvodai felvételről a József Attila Általános Művelődési Központ Igazgatója dönt.

Az intézményvezető a gyermek felvételéről írásban értesíti a szülőt.

Elutasítás esetén határozatot hoz, mellyel szemben jogorvoslattal lehet élni, amit Mezőhegyes Város jegyzőjének kell címezni, de az intézménynél kell benyújtani a kézhezvételtől számított 15 napon belül.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be az szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§.-a értelmében szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:

▢ a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél)

▢ lakcímkártya,

▢ a gyermek TAJ kártyája,

▢ a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)

▢ a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény)

▢ beíratáshoz szükséges egyéb dokumentumokat az intézmény biztosítja.

Nyári nyitva tartás:

Óvoda-Bölcsőde intézményegységben a nevelés-gondozás nélküli munkanapok:

▢ 2024. április 22.- Bölcsődék Napja - a bölcsőde zárva tart.

▢ 2024. április 2. - szakmai nap,

▢ 2024. május 21. – Nevelési évzáró értekezlet,

▢ 2024. július 15-től 2024. augusztus 11.-ig zárva tart.

▢ 2024. augusztus 26. - Nevelési évnyitó értekezlet.

▢ A Bölcsőde hétfőtől - péntekig 7,00-17,00 óráig tart nyitva.

Nyári óvodai ügyelet:

Központi óvoda: 2024. július 22- 2024. augusztus 23.-ig,

Újtelepi óvoda: 2024. június 17- 2024. július 19.-ig,

Az óvodák hétfőtől- péntekig 6,00 órától- 16,30 óráig tartanak nyitva.

Szentmihályi Ferenc

jegyző

Tájékoztató - Igazgatási szünet elrendelése

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy december 23.-tól 2025. január 1.-éig igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hivatalban.

Az igazgatási szünet tartama alatt a munkanapokra szabadság kivétele kötelező minden érintett dolgozó részére.

2024. december 23.-án a szabadságokat úgy kell kiadni, hogy a feladatellátás, a zavartalan ügymenet a hivatalban biztosított legyen.

Az igazgatási szünet további időtartama alatt az épület zárva tart, nincs ügyfélfogadás – a halaszthatatlan, előre egyeztetett ügyeket kivéve.

A testület úgy határozott, hogy a József Attila ÁMK és az Alapszolgáltatási Központ is zárva lesz a fenti időtartam alatt, a dolgozóknak szintén szabadságot kell kivenniük a munkanapokra.

Szentmihályi Ferenc

jegyző

A 19. század elején, a napóleoni háborúk idején az osztrákok egy francia ménesből több fiatal lovat zsákmányoltak, köztük egy Nonius nevű világospej, anglo-norman mént is, melyet 1816-ban Mezőhegyesre osztottak be. Ő lett Nonius Senior, a fajta "ősapja". 17 éven át állt tenyésztésben, ez idő alatt 368, vegyes fajtájú kancát fedezett, és született utána 79 mén és 122 kancacsikó. A kancák között voltak arab telivérek és spanyol-nápolyi származásúak is. Nonius Senior nem volt feltűnően szép ló, de ezekkel a kancákkal sikerült olyan utódokat létrehozni, amelyek megfeleltek a tenyésztési célnak, amely egy erős testfelépítésű katonai hátas és hámos lófajta kialakítása volt. 15 törzsmén fia összesen 100 tenyészéven keresztül fedezett Mezőhegyesen.

AKTUALITÁSOK

70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 45. §-ának 11. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következők kerültek elrendelésre:

A rendelet teljes szövege PDF formátumban
A rendelet megnyitása net jogtárban
Tisztelt Földtulajdonosok/ Földhasználók!

A Négy-Határ 99' kft.(6914. Pitvaros Mezőhegyesi út 37) - a 2003. évi LII. Törvény 18§ bekezdéseinek értelmében - bejelenti, hogy 2024-ben a (36. tábla)

Mezőhegyes 0584/49-88;256-262 hrsz.-ú területein, HIBRIDKUKORICA vetőmag előállítását tervezi. Blokkazonosítók: EA2LL520

A Termeltető által meghatározott védőtávolság HIBRIDKUKORICA vetőmag előállítás esetén 200 méter.

A védőtávolságba eső termőföld használója, e hirdetmény kifüggesztését követő 30 napon belül jelentheti be, hogy a közzétett vetésterv az érdekeit sérti (vagyis kukorica termesztését tervezte). A bejelentés elmulasztása a termőföld használójának részéről a NégyHatár 99' kft. fent említett területein hibridkukorica vetőmag előállításához való hozzájárulását jelenti.

A vetőmag előállítás tervezett, területi elhelyezkedéséről a mellékelt térkép alapján tájékozódhatnak.

Tel. :06-30-688-5285

TOP_Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00012 „Mezőhegyesen tematikus turisztikai sétány kialakítása”

A pályázat kivitelezése várhatóan 2024 első félévében kezdődhet...
A név kitöltése kötelező!
Az email kitöltése kötelező!
A tárgy kitöltése kötelező!
Az üzenet kitöltése kötelező!
Hibás ellenőrző kód!

Kijelentem, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat alapján a személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok.*

Kérem fogadja el!